gototopgototop

เมนู MENU

แหล่งท่องเที่ยว

ดอกปอเทืองบานที่หน้า อบต.ปล้อง

ดอกปอเทืองบานแล้วที่หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง

ดอกปอเทืองบานที่หน้า อบต.ปล้อง

อ่างเก็บน้ำขุนปล้อง


        สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 บ้านสันป่าสัก ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตำบลปล้อง เป็นตำบลที่ใหญ่
ตำบลหนึ่งในอำเภอเทิง ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตร ซึ่งพื้นที่ 3 ใน 4 จะใช้ในการทำนาอย่างเดียว
และการทำนาในแต่ละปีมักจะอาศัยน้ำฝนถ้าปีใดฝนดี ราษฎรก็ได้ผลิตผลดี แต่ถ้าปีใดฝนไม่ตก หรือแห้งแล้ง
การทำนาก็ไม่ได้ผล หลังจากการทำนาแล้ว ราษฎรก็ต้องว่างงานไปหารับจ้างเล็กๆน้อยๆในถิ่นอื่น ซึ่งราษฎร์
ในตำบลนี้ ก็ไม่ใช่คนเกียจคร้าน เหตุที่ต้องทำนาเพียงอย่างเดียว เพราะหลังจากทำนาแล้วก็เป็นฤดูร้อน ฝนไม่ค่อยตก
พื้นที่ขาดน้ำที่จะใช้ในการเพาะปลูกพืชอื่นๆ จึงทำให้การครองชีพของราษฎรฝืดเคือง มีความเป็นอยู่แร้นแค้น 
เจ้าอยู่หัวในวโรกาสดังกล่าว และเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาตลอดจน ปรับปรุงพัฒนาอ่างเก็บน้ำ ห้วยขุนปล้อง
ตามโครงการพระราชดำริ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
        การกำหนดสถานที่ก่อสร้างโดยใช้เนินภูเขาบริเวณสันเขื่อนอ่างห้วยขุนปล้อง และได้ปรับพื้นดิน 
ก่อสร้างวันที่ 7-8 มกราคม 2549 จนเป็นที่เรียบร้อย และได้กำหนดพิธีการวางศิลาฤกษ์ในวันเสาร์
ที่ 21มกราคม 2549 โดยได้รับความเมตตาจากครูบาเบิ้ม (พระพรชัย วรปัญโญ) ให้คำปรึกษาในพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาในการดำเนินงานก่อสร้างครั้งนี้ ประธานในพิธีการวางศิลากฤษ์ฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
พระราชสิทธินายก ฝ่ายฆราวาส นายอำเภอเทิง การก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีรัชมงคลบพิธเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามแรงศรัทธาของชุมชนทุกภาคส่วน และได้บรรจุสารีริกธาตุและยกฉัตร องค์กระธาตุในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2549 
พร้อมเปิดป้ายพระนามเจดีย์ ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว อ่างเก็บน้ำขุนปล้อง
จึงได้ก่อสร้างขึ้นตามโครงการพระราชดำริ ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมชลประทาน ใช้งบประมาณ 17,000,000 บาท
ลักษณะเป็นคันดินอัดแน่นกั้นน้ำขุนปล้อง สันอ่างมีความสูง 19 เมตร ความกว้างบนสันอ่าง 8 เมตร ฐานกว้าง 108 เมตร
ความยาว 500 เมตร เก็บน้ำได้ 8 ล้านลูกบาศก์เมตรนับว่าเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงราย
มีประโยชน์ในทางด้านเกษตรกรรม คือการเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว์และ แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเพราะตั้งอยู่
ในทำเลที่เหมาะสมบริเวณสถานที่กว้างขวาง บรรยากาศดีมีแหล่งน้ำ ทิวเขาและป่าไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ
มีถนนทางเข้า-ออกที่สะดวก เหมาะกับเป็นแหล่งท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี

น้ำตกตาดบอน

 

        ตั้งอยู่ที่บริเวณป่าต้นน้ำห้วยขุนปล้อง  ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำขุนปล้องอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ของบ้านสันป่าสัก
หมู่ที่ 10  ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่ชาวบ้านได้ค้นพบมานานมากแล้ว
ซึ่งมีความสวยงามมาก ทางเข้าน้ำตกผ่านบ้านหมู่ที่ 10 เลียบบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยขุนปล้องไปตามไหล่เขา
ผ่านค่ายลูกเสือประจำตำบล จนถึงน้ำตกประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาทีโดยประมาณ สภาพแวดล้อม
โดยรวมยังคงสภาพเป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ แมลงนานาชนิด โดยการอนุรักษ์ของชาวบ้านหมู่ที่ 4
และหมู่ที่ 10 การเดินทางเข้าไปน้ำตกตาดบอนเดินทางได้โดยรถยนต์ประมาณ 3 กิโลเมตร จากทางแยกถึงจุดจอดรถ
แล้วเดินเท้าต่อ ซึ่งจะต้องเดินทางประมาณ 1 กิโลเมตร

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีรัชมงคลบพิธ


 

         สถานที่ตั้ง อยู่บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พระบรมธาตุเจดีย์ศรีรัชมงคลบพิธ
ได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงครอง สิริราชสมบัติครบ 80 ปี ซึ่งประดิษฐาน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยขุนปล้อง
ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี ในวันที่  9  มิถุนายน  2549  อำเภอเทิงได้จัดทำโครงการร่วมกับชาวตำบลปล้องทั้งหน่วยงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

Written on 06 ตุลาคม 2018, 01.47 by admin
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 2 จุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย...

ประมวลภาพกิจกรรม

news_show
activity_show
แหล่งท่องเที่ยว