gototopgototop

เมนู MENU

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 6 หมู่ ได้แก่
    หมู่ 1 บ้านเหล่า
   
    หมู่ 2 บ้านจำไฮ
   
หมู่ 6 บ้านดอนดินแดง
    ห
มู่ 8 บ้านปล้องส้าน
   
หมู่ 9 บ้านป่ามื่น
   
หมู่ 12 บ้านทุ่งเจริญ

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน 3 หมู่บ้าน  ได้แก่
    หมู่ 9 บ้านปล้องใต้
   
หมู่ 10 บ้านสันป่าสัก
   
หมู่ 11 บ้านปล้องน้ำล้อม

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

Written on 06 ตุลาคม 2018, 01.47 by admin
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 2 จุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย...

ประมวลภาพกิจกรรม

news_show
activity_show
แหล่งท่องเที่ยว