gototopgototop

เมนู MENU

ประวัติตำบลปล้อง

       องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง ได้จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
และได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม  พ.ศ.2539
โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25  ธันวาคม  พ.ศ.2539  
องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีความรับผิดชอบในเขตพื้นที่ตำบลปล้อง (รอบนอก)
มีจำนวน 6 หมู่บ้านเต็ม และ 3 หมู่บ้านบางส่วน  มีพื้นที่ทั้งหมด 80.80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  50,500 ไร่
ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทิง ประมาณ 13 กิโลเมตร

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

Written on 06 ตุลาคม 2018, 01.47 by admin
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 2 จุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย...

ประมวลภาพกิจกรรม

news_show
activity_show
แหล่งท่องเที่ยว